සම්පුර්ණ නම: ටී.ඩබ්ලිව්.ජී.ධනපාල උඩවත්ත
ලිපිනය : අoක 126/7 ජයවර්දන මාවත, එගොඩ උයන මොරටුව
අමතන්න: 011-2657865, 0777-576044
උපන් දිනය: aaaaa
විද්යුත් ලිපිනය: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gallery

 

Visuals

  දශක 4 ක කාලයක් ගීත කෙස්තයෙ නියලුනු මොහු 1980 අපදේශයේ මුල්ම රණ ගීතය ගයානා කරන ලදි. ලබු සම්මාන අතර 2010 කොළම්තොට භුශණ සම්මානය 2013 රජ්ය් සම්මානය ඇතුලු ගජබා සිත් රූ සරසි ආදි සම්මාන වලින් පිදුම් ලබුහ බව සදහන් කළ හැකිය”.

Songs

ඔබට සවන් දීමට ගීත කීහිපයක්   ටී.ඩබ්ලිව්.ජී.ධනපාල උඩවත්ත වෙතින්

01 ඈ නීල වරල පීරල

02 මා අදරණීය

03 මුතුමෑණිකෙ

04. song

05. song

 

President Message

Artists

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Advertising Section


Playlist