ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ හඬ නිහඬ වේදිකා නාට්‍යය ජූනි 17 දා ලයනල් වෙන්ට් රඟහලේදි.. 3.30 සහ 7.00ට...
ශ්‍රි ලංකිය ගායක ගායකා සංගමයේ ඉදිරිපත් කිරීමක්...
3.30 දර්ශනය කලාකරැවන් වෙනුවන් නොමිලේ...
6.30දර්ශනයේ ටිකට්පත් සඳහා විමසන්න

President Message

Advertising Section


Playlist